top of page

Group

Public·94 members
Bill Dip
Bill Dip

Gorenje Wa 583 Uputstvo Za Upotrebu: Kako Pravilno Koristiti Vašu Mašinu Za Pranje VešaGorenje Wa 583 Uputstvo Za Upotrebu: Kako Pravilno Koristiti VaÅu MaÅinu Za Pranje VeÅa
Ako ste kupili maÅinu za pranje veÅa Gorenje Wa 583, verovatno Åelite da znate kako da je pravilno koristite i odrÅavate. U ovom Älanku Äemo vam dati nekoliko saveta i uputstava za upotrebu vaÅe maÅine za pranje veÅa, kako biste postigli najbolje rezultate i produÅili njen vek trajanja.
Gorenje Wa 583 Uputstvo Za UpotrebuÅ ta treba da znate pre prve upotrebe
Pre nego Åto poÄnete da koristite vaÅu maÅinu za pranje veÅa Gorenje Wa 583, treba da proverite da li je ispravno instalirana i prikljuÄena na struju, vodu i odvod. TakoÄe, treba da proÄitate uputstvo za upotrebu koje se nalazi u pakovanju i koje sadrÅi sve bitne informacije o funkcijama, programima i bezbednosti vaÅe maÅine.


Pre prve upotrebe, preporuÄuje se da pokrenete program za ÄiÅÄenje bubnja, koji Äe ukloniti eventualne neÄistoÄe i ostatke od proizvodnje. Za to vam je potrebno samo malo deterdÅenta za beli veÅ i da podesite program na najviÅu temperaturu (95ÂC) i najduÅe vreme (3 sata). Nakon toga, vaÅa maÅina je spremna za pranje veÅa.


Kako odabrati pravi program za pranje
VaÅa maÅina za pranje veÅa Gorenje Wa 583 ima 18 razliÄitih programa za pranje, koji su prilagoÄeni razliÄitim vrstama tkanina, boja i stepenu zaprljanosti. Na kontrolnoj tabli moÅete videti simbole koji oznaÄavaju svaki program i njegove karakteristike. TakoÄe, moÅete podesiti dodatne opcije kao Åto su predpranje, intenzivno ispiranje, lako peglanje ili brzo pranje.


Da biste odabrali pravi program za pranje, treba da pratite sledeÄe korake:


 • Sortirajte veÅ po vrsti tkanine, boji i stepenu zaprljanosti. Ne meÅajte beli i Åareni veÅ, niti osetljive i grublje tkanine. • Proverite etikete na odeÄi i pratite uputstva za pranje. Posebno obratite paÅnju na simbole koji oznaÄavaju maksimalnu dozvoljenu temperaturu i centrifugu. • Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti veÅa koju perete. Na primer, ako perete pamuÄni veÅ koji nije jako zaprljan, moÅete odabrati program "Pamuk Eko" koji Äe potroÅiti manje energije i vode. Ako perete sintetiÄki veÅ koji je osetljiv na visoke temperature, moÅete odabrati program "Sintetika" koji Äe ga oprati na niÅoj temperaturi.Podesite dodatne opcije ako je potrebno. Na primer, ako Åelite da uklonite tvrdokorne fleke sa veÅa, moÅete ukljuÄiti opciju "Predpranje" koja Äe dodati joÅ jedan ciklus pranja pre glavnog. Ako Åelite da smanjite guÅvanje ve


Kako dozirati deterdÅent i omekÅivaÄ
Da biste postigli optimalne rezultate pranja i zaÅtitili vaÅu maÅinu za pranje veÅa Gorenje Wa 583, treba da koristite odgovarajuÄu koliÄinu deterdÅenta i omekÅivaÄa. PreviÅe deterdÅenta moÅe dovesti do prekomerne pene i ostataka na veÅu, dok premalo deterdÅenta moÅe uticati na kvalitet pranja i higijenu veÅa. TakoÄe, previÅe omekÅivaÄa moÅe smanjiti apsorpciju vlage i elastiÄnost tkanina.


Da biste dozirali deterdÅent i omekÅivaÄ, treba da pratite sledeÄe korake:


 • Proverite vrstu i kvalitet deterdÅenta koji koristite. PreporuÄuje se da koristite deterdÅente koji su namenjeni za automatske maÅine za pranje veÅa i koji su pogodni za vrstu tkanine koju perete. TakoÄe, treba da izaberete deterdÅent koji odgovara tvrdoÄi vode u vaÅem podruÄju. Ako je voda tvrda, treba da koristite viÅe deterdÅenta, a ako je voda meka, treba da koristite manje deterdÅenta. • Proverite koliÄinu veÅa koju perete. Treba da napunite bubanj maÅine za pranje veÅa do 3/4 njegovog kapaciteta, kako bi veÅ imao dovoljno prostora za kretanje i pranje. Ako perete manju koliÄinu veÅa, treba da smanjite koliÄinu deterdÅenta proporcionalno. • Proverite stepen zaprljanosti veÅa. Ako je veÅ jako zaprljan ili ima tvrdokorne fleke, treba da poveÄate koliÄinu deterdÅenta ili da dodate neki specijalni sredstav za uklanjanje fleka. Ako je veÅ samo malo zaprljan ili sveÅ, treba da smanjite koliÄinu deterdÅenta. • Proverite temperaturu pranja. Ako perete veÅ na viÅoj temperaturi, treba da koristite manje deterdÅenta, jer Äe se bolje rastvoriti i delovati na veÅ. Ako perete veÅ na niÅoj temperaturi, treba da koristite viÅe deterdÅenta, jer Äe se slabije rastvoriti i delovati na veÅ.Stavite deterdÅent i omekÅivaÄ u odgovarajuÄe pregrade fioke za sredstva za pranje. DeterdÅent za glavno pranje ide u pregradu oznaÄenu sa II, dok omekÅivaÄ ide u pregradu oznaÄenu sa *. Treba da poÅtujete maksimalne oznake na fio e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Florian Geyer
  Florian Geyer
 • Eva White
  Eva White
 • Olaf Cooper
  Olaf Cooper
 • Snake Boon
  Snake Boon
bottom of page